Alkaprén - Mafix alkafen PVC 200 ml

Mafix alkafen PVC 200 ml

Mafix alkafen PVC 200 ml

999alkafen

Mafix Alkafen PVC je profesionální rychlé konstrukční lepidlo na PVC profily (sváření za studena). Při výrobě oken pro lepení přídavných profilů jako odvodnění, komponenty žaluzií atd.
V reklamě pro lepení písmen a pěnových desek. Má vynikající tepelnou stabilitu a UV odolnost.

Plochy očistěte od mastnoty a prachu Alkafenem čistič.
Lepidlo naneste jednostranně v takovém množství, aby při spojení materiálů nevytékalo. Materiály po nanesení lepidla spojte do max. 60 sekund, zafixujte. Funkční pevnost je po
2 - 4 minutách. Konečná pevnost po 24 hodinách. Vytečené lepidlo odstraňte odřezáním odlamovacím nožem. Nosnost lepeného spoje je po 16 hodinách, celkové vytvrdnutí záleží
na faktorech podmínek až 8 týdnů. Doporučujeme očistit lepené plochy MAFIX PVC CLEANER 20 před začátkem lepení.
Při lepení přídavných profilů na povrch Renolit fólie dbejte toho, aby přídavné profily ležely rovně na okenním profilu.

Nanášené množství lepidla by mělo být dávkováno tak,
aby z lepeného spoje nestékalo žádné lepidlo. Poté by se přídavné profily neměly vystavovat vysoké teplotě nebo slunci (více než 25 °C) po dobu 1 týdne. Pokud se tyto podmínky nesplní, důsledkem může být puchýřovitost akrylové vrstvy!

Otevřená doba stejně jako pevnost se dají přesně zjistit pouze vlastním odzkoušením, protože jsou silně ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím, vlhkostí vzduchu a materiálu, tloušťkou filmu lepidla, tlakem a dalšími kritérii.

Barva filmu po vytvrzení: průhledná matná, bílá
Vysoce hořlavý
Balení: hliníková tuba 200 ml
Chraňte před mrazem

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způspbuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pro profesionální uživatele.

Hmotnost:
200 ml

Barva:

Cena: 126 Kč s DPH (104,13 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
MAFIX lepidla (16)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz