Reklamační řád

1. Úvod

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající je společnost SIGA a.s.. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Záruční podmínky 

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud je záruční doba uvedena výrobcem jinak, řídí se doba záruky stanovená technickým listem výrobku.  Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  • Vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Zboží bylo poškozeno

3. Vyřízení reklamace 

Místem uplatnění reklamace je středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího. Při zasílání výrobku k reklamaci poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy  zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady, jaký způsob vyřízení požaduje a kopii faktury. Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace zašlou výrobek zpět kupujícímu nebo ho vyzvou k převzetí  zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2011. Změny reklamačního řádu vyhraženy.

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz