Právní záležitosti a ochrana soukromí

Politika ochrany soukromí

 

Úvod

SIGA, a.s. vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání našich služeb vaše soukromí chráněno. Ochrana soukromí se vztahuje pouze na zákazníky a uživatele našich on-line služeb. Pokud se v SIGA, a.s. ucházíte o práci, tyto podmínky se vás netýkají.

Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?
Firma SIGA, a.s. je zpracovatelem osobních údajů.

Kde jsou vaše osobní údaje uchovávány?
Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte nebo se na nás obrátíte telefonicky. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou zahrnovat: jméno, příjmení, kontaktní informace, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje.  

Jak vaše osobní údaje využíváme?
Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

  • Zpracovat vaše objednávky a vrácené zboží prostřednictvím našich on-line služeb
  • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím e-mailu
  • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
  • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
  • Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
  • Zabránit zneužití našich služeb
  • K vystavení daňových dokladů
  • K vytvoření účetních dokladů a záznamů 

Proč budeme vaše osobní údaje zpracovávat ?

  1. Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění daňových povinností podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c ) obecného nařízení ochraně osobních údajů).
  2. Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c ) obecného nařízení ochraně osobních údajů ).

Jak dlouho vaše osobní údaje uschováme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze, dokud jsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu viz. níže. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

V případě, že si zákazník neobjedná zboží déle než 1 rok, od uplynutí poslední objednávky, jeho emailová korespondence bude smazána.

Daňové doklady, tedy údaje zpracované pro účel uvedený v písmenu a) budeme zpracovávat § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, podobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Účetní doklady a účetní záznamy, tedy údaje zpracované pro účel uvedený pod písm. b), budeme zpracovávat podle § 31zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 5 kalendářních roku následujících po roce, kterého se týkají.                 

Jaká jsou vaše práva?

Přístup k vašim údajům : Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok).

Oprava vašich údajů : Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili.

Vymazání vašich údajů : Můžete nás požádat o vymazání vašich údajů. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané pohledávky.

Odvolání vašeho souhlasu : Svůj souhlas s tím, abychom využívali vaše údaje pro obchodní účely, můžete kdykoliv odvolat. Můžete nás kontaktovat buď zasláním dopisu na adresu SIGA, a.s., areál TOMA, a.s., bud. 44, 76502 Otrokovice, Česká Republika nebo zasláním e-mailu na sekretariat@siga.cz.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, které třetím stranám poskytneme, jsou – li využívány výhradně k poskytování služeb uvedených výše, například doručovatelům za účelem doručení zboží. Poskytujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné ke splnění dodání zboží do místa určení.

 

Fakturační adresa:                                                  Doručovací adresa:

SIGA, a.s.                                                                 SIGA, a.s.

Čepkovská 1792                                                        areál TOMA, a.s., bud. 44 A

76001, Zlín                                                                76502, Otrokovice

 

 

Dne 14.5. 2018

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz